Jazyk:
czech english

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:  
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dagmar Krmelová, se   sídlem Na Stráni 475, 562 03 Ústí nad Orlicí, identifikační číslo: 03871118, zapsané u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, č.j. ZIV/285/2015/Bo/1002885/5 (dále jen „prodávající“) upravují v   souladu s   ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v   souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a   jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je   prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  dasin-obchudek.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v   rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a   obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v   českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  

Smlouva o zhotovení dodávky:  
Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Výrobky splňují charakter zboží upraveného na přání spotřebitele. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy, příp. vrácení platby stanovená §53 Občanského zákoníku. Na bazarové zboží a na zboží s pevně danými vlastnostmi se ochranná 14 denní lhůta vztahuje v plném rozsahu a kupující při nákupu takového druhu zboží ji může využít a požadovat vrácení úhrady a odstoupení od kupní smlouvy. Ke každému zboží jsou   vystaveny tyto doklady v elektronické podobě: kopie závazné objednávky, dodací list a faktura (daňový doklad). Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo hotovostní platbou při osobním odběru v sídle prodávajícího. Objednávka, je po celou dobu archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu. Cena za objednané zboží je v platnosti od data uzavření Smlouvy o zhotovení dodávky až do doby dodání.  

Informace o objednávce:  
Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, případně telefonicky. Kontakty jsou uvedeny přímo na internetových stránkách prodejce.  

Objednávka:  
Zboží lze u dodavatele objednat vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, e-mailem nebo telefonicky. Svým souhlasem s Obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah   a konečnou cenu objednávky, a že si je plně vědom výběru způsobu doručení zásilky. Odeslaná objednávka je považována za závaznou.V případě jakékoliv nesrovnalosti, je kupující povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. O stavu zakázky je kupující informován e-mailem. Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.  Vytvořením závazné objednávky kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího vzniká závazná kupní smlouva.  

Zrušení závazné objednávky ze strany kupujícího:  
Zrušit objednávku lze písemně nebo telefonicky, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit včas e-mailem (obchod@dasin-obchudek.cz) nebo telefonicky (tel.: 608 738 329). Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení objednávky a vždy sdělí podmínky jejího zrušení.  Pro bezplatné zrušení závazné objednávky obecně platí:
・ dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího
・ v případě, není-li obsah objednávky ještě vyrobený
Pakliže je obsah závazné objednávky již zhotoven, je při stornu požadována 50% úhrada celkové ceny objednávky. Při uhrazené zálohové faktuře a následném stornu, bude vystaven dobropis současně s 50% vrácenou zálohou, která bude navíc snížena o bankovní poplatky. Pokud si kupující neodebere objednané zboží ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (výrobní, logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku, změnit její obsah nebo její část v těchto případech:
・ zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve zvolené velikosti
・ potřebná surovina je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupná
・ vybraný materiál je na zhotovení zakázky nevhodný nebo ho nelze vůbec použít
・ objednávka nesplňuje potřebné náležitosti
・ kupující opakovaně nevyzvedává dodané zboží, případně působí jinou škodu prodávajícímu
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet, nebo odeslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu. V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude opět převeden na účet kupujícího nebo odeslán poštovní poukázkou.  

Cena zboží:  
Veškeré ceny zboží internetového obchodu www.dasin-obchudek.cz jsou uvedeny v Kč. Prodávající není plátcem DPH. Uvedené ceny v e-shopu jsou v okamžiku dokončení objednávky platné a závazné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen vlivem změn obsahu dodávky nebo dodatečných úprav výrobků na přání zákazníka. Na změnu ceny provedené objednávky bude kupující předem upozorněn, a to běžným způsobem - e-mailem nebo telefonicky. Kupující má právo v případě nesouhlasu s celkovou cenou od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.  

Způsob platby:
・bankovním převodem - na základě údajů sdělených prodávajícím, které budou po provedení závazné objednávky zaslány kupujícímu na kontaktní e-mail; zboží je vyráběno a expedováno, je-li platba připsána na účet prodávajícího
・ dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce
Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem. To i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupujícího následně upozorní a vyzve k úhradě. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.  

Od 1. 3. 2017 není možné přijímat platby v hotovosti! Tato skutečnost není z naší vůle, ale byla vynucena zákonem o EET.

Způsob doručení:  
Jakmile je zboží připraveno k odběru, vyexpedováno nebo předáno dopravci, je kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem. Kupující má před uzavřením závazné objednávky možnost svobodně si zvolit způsob dopravy, a to:
・ osobní převzetí v sídle prodávajícího
・ obyčejné psaní, nejlevnější způsob pro výrobky, jejichž jeden rozměr nepřesahuje 2 cm
・ doporučené psaní, pro výrobky, jejichž jeden rozměr nepřesahuje 5 cm
・ doporučený balíček, pro větší a křehké výrobky

Cena dopravy v závislosti na platbě:  
Ceny dopravy jsou individuálně stanoveny dle způsobu dodání zboží kupujícímu. Cena zahrnuje poštovné i balné. Veškeré zde uvedené ceny za dopravu jsou včetně DPH 21%.  Při osobním odběru:    0,- Kč
・ osobní odběr je možný na adrese provozovny: Na Stráni 475, Ústí nad Orlicí
・ otevírací doba: po předchozí dohodě
・ pro vydání zboží je třeba mít s sebou referenční číslo objednávky a finanční hotovost k zaplacení zboží

Při platbě bankovním převodem:   

・ doporučené psaní 55 Kč
・ doporučený balíček 90 Kč

Při platbě na dobírkou se k ceně dopravy připočte dobírkovné podle jeho skutečné výše.
・ cena je stanovena za poštovné, balné, dobírkovné a administrativní činnost spojenou s odesláním poštovního balíku


Uložení zásilky:  
Při doručení zboží Českou poštou na dobírku nenese prodávající zodpovědnost za termín doručení zboží třetí stranou. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena na v místě dodání po dobu 10 dnů. Kupující bude o této skutečnosti Českou poštou upozorněn. Kupujícímu je zasíláno poučení, jak postupovat v případě, že zásilka nedorazí. Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, bude zásilka uložena v nejbližším sběrném bodě dopravní společnosti po dobu 3 dnů. Kupující bude o této skutečnosti dopravcem upozorněn, a to písemně - doručovacím lístkem, nebo telefonicky - telefonní číslo na kupujícího je obsaženo v průvodních dokumentech k zásilce a bez něho nelze zakázku vyexpedovat. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu či provozovny (nebo na místo určení), není to však jeho povinností - tuto skutečnost nemůže prodávající ovlivnit.  

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:  
Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zboží nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.  

Dodací podmínky:  
Expedice zboží probíhá zpravidla do 10 pracovních dnů ode dne provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky.  

Odpovědnost za obsah webu:
・ Upozorňujeme, že informace na webových stránkách obchodu mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.
・ Upozorňujeme, že obrazová data zobrazující jednotlivé výrobky nemusí nutně souhlasit se skutečností. V závislosti na kvalitě zobrazení může dojít k určitém zkreslení barevného podání.
・ Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.
・ Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Ochrana osobních údajů:  
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami dává souhlas s evidencí a zpracováním jeho osobních údajů. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran.  

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:  
Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky nebo registrace. Prodávající se zavazuje, že odstraní ze své databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezí doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.  

Závěrečná ustanovení:  
Nákupní řád nabývá účinnosti dne    1. dubna 2015    a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení pro obchodování v internetovém obchodě dasin-obchudek.cz včetně garanční a reklamační politiky a jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.   

© 2015 Dasin shop· All Rights Reserved.